De Zennhoeve is een onderdeel van Doen & Hout en is gevestigd aan Stikkenpolderweg 1a, 8267AP Kampen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Voor De Zennhoeve Kampen is de Functionaris Gegevensbescherming Mevr Gedy Kolk hij is te bereiken via info@zennhoeve.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Zennhoeve verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaamAdresgegevensE-mailadresIP-adresOverige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonischGegevens over jouw activiteiten op onze websiteInternetbrowser en apparaat typeBankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Zennhoeve heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zennhoeve.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Zennhoeve verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de bestelling van bestelde producten of diensten. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Om goederen en/of diensten bij je af te leveren De Zennhoeve analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren .De Zennhoeve verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Zennhoeve bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de hier benoemde (categorieën) persoonsgegevens:

Persoonsgegevens>Bewaartermijn>RedenContactgegevens (NAW)>2 jaar na laatste gebruik>afhandeling van bestellingenEmail adres>2 jaar na laatste gebruik>verzenden van nieuwsbrief en/of productinformatieBetaalgegevens>7 jaar>wettelijke bepaling CBK

Delen van persoonsgegevens met derden
De Zennhoeve verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Zennhoeve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Zennhoeve gebruikt alleen technische,  functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn hoofdzakelijk voor de technische werking van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door De Zennhoeve en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je bezitten in een computerbestand naar jou, of een ander door jou genoemde persoon/organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@zennhoeve.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRC (machine readable code, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek. Doen & Hout wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Zennhoeve neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zennhoeve.nl.